- اصفهان -میدان بزرگمهر- ابتدای خیابان بزرگمهر-جنب داروخانه شبانه روزی ذکریا-ساختمان 152